TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 2/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA BEŁCHATOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

 
OPIS PROJEKTU
 
 
 


 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej Nr 74 (dawna droga krajowa nr 8) .
Początek projektowanej obwodnicy od strony Wrocławia przebiega przez teren lasów prywatnych oraz lasów państwowych Nadleśnictwa Bełchatów. Teren leśny jest płaski, z pagórkami piaskowymi. Dalej, w kierunku drogi powiatowej, teren jest nieco podniesiony. Występują tam łąki i nieużytki.


W km 4+425,50 obwodnica przecina drogę powiatową do Parzna i przebiega przez wieś Domiechowice. Na odcinku między drogą powiatową a istniejącą drogą wojewódzką Nr 484 występują głównie łąki. W km 5+212,85 obwodnica krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 484. W rejonie przyszłego węzła, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 485, występują zabudowania o charakterze przemysłowym. Od km 5+790 do włączenia w istniejącą drogę, obwodnica przebiega po gruntach zmeliorowanych w latach 1967 - 1971. Urządzenia melioracyjne są czynne.


Na wysokości km 6+267,40 obwodnica przecina rzekę Rakówkę oraz drogę gminną nr 101253E. Dolina rzeki Rakówki to łąki i nieużytki. Teren jest słabo zadrzewiony, płaski i podmokły. Na odcinku od km 6+400 do km 7+100 występują sady owocowe.
W rejonie przecięcia z drogą wojewódzką nr 485 do Pabianic (km 7+806,77) tereny są podmokłe. Są to łąki, nieużytki zadrzewione głównie olszyną. Tereny te są zmeliorowane. Na końcowym odcinku obwodnica przebiega przez tereny płaskie. Są to grunty rolnicze wsi Helenów, Parasolka oraz Dobrzelów.

Planowana obwodnica przecina następujące istniejące drogi:


— wojewódzkie:
• nr 484 relacji Zelów - Bełchatów (droga główna - klasa G)
• nr 485 relacji Pabianice - Bełchatów (droga główna - klasa G)


— powiatowe:
• Bełchatów - Parzno (droga zbiorcza - klasa Z)


— gminne o nawierzchni utwardzonej:
• nr 101253E relacji Ławy - Zawady (droga lokalna - klasa L)
• nr 101262E Dobrzelów - Bukowie Górne (droga lokalna - klasa L)
• do wsi Helenów (droga lokalna - klasa L)
• we wsi Zawady (droga dojazdowa - klasa D)
- oraz inne nie będące drogami publicznymi, a służącymi obsłudze przyległego terenu.

W miejscu prowadzonej inwestycji występują na ogół proste warunki geologiczne. Przypowierzchniowo zalega humus oraz lokalnie nasypy niekontrolowane. Występujące utwory piaszczyste są w różnych stanach zagęszczenia - od luźnego do bardzo zagęszczonego. Stany gruntów spoistych są również bardzo zróżnicowane - od miękkoplastycznego do półzwartego.


Wyznaczony pas dla budowy obwodnicy przebiega przez tereny wsi: Ludwików, Domiechowice, Ławy, Zawady, Kołduny, Dobrzelów, Helenów, oraz na pewnych odcinkach przez zachodnie obrzeża miasta Bełchatowa. Długość realizowanej obwodnicy wynosi 10,92 km. Na odcinkach przebiegających przez obszary leśne, wykonane zostaną niskie nasypy, natomiast droga zostanie ogrodzona z dwóch stron siatką w celu skierowania zwierząt do wykonywanych dla nich przejść co pozwoli na uniknięcie wtargnięcia ich na drogę.
 

Nowa trasa będzie trasą o trzech pasach ruchu, dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym występujących w naprzemiennych odcinkach (przekrój 2+1). Będzie to droga jednojezdniowa o prędkości projektowej Vp = 80 km/h, z ograniczeniem dostępności z zewnątrz.


Parametry techniczne dla obwodnicy:
—klasa funkcjonalno-techniczna
kl. „GP” (droga główna o ruchu przyspieszonym)
—prędkość projektowa
Vp = 80 km/h
—prędkość miarodajna
Vm = 100 km/h
—ilość jezdni
1
—ilość pasów
2 + 1
—szerokość jezdni wraz z opaską środkową
(3 X 3,50 + 0,5) 11 m
—opaski zewnętrzne
2 X 0,7 m
—szerokość gruntowego pobocza min.
1,5 m
—kategoria ruchu
KR6
—obciążenie osi
115 kN/oś
—skrajnia pionowa
4,7 m + 0,10 (rezerwa)
—klasa obciążenia obiektów w ciągu obwodnicy
„A”
—klasa obciążenia obiektów w ciągu dróg poprzecznych
„B”
 

Węzły drogowe:
Dostępność do obwodnicy możliwa będzie z projektowanych czterech węzłów:
—węzeł Nr 1 w km 0+657,12 na początku opracowania - na skrzyżowaniu z dawnym przebiegiem drogi krajowej Nr 8,
—węzeł Nr 2 w km 5+212,85, na przecięciu z drogą wojewódzką nr 484,
—węzeł Nr 3 w km 7+806,77, na przecięciu z drogą wojewódzką nr 485,
—węzeł Nr 4 w km 10+142,75 na końcu opracowania - na skrzyżowaniu z dawnym przebiegiem drogi krajowej Nr 8.
 

• Węzeł Nr 1 to węzeł typu „trąbka” - bezkolizyjny (WA) . Wszystkie zaprojektowane relacje skrętne odbywają się bezkolizyjnie. W węźle tym nie ma relacji w lewo, tj. z kierunku Warszawy do Bełchatowa, gdzie prognozowany ruch dla tej relacji jest znikomy.


Węzeł posiada 3 łącznice jednokierunkowe typu „P1”. Parametry techniczne łącznic:
—prędkość projektowa Vp = 40 km/h
—szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0 m (4,5 + 0,5 + 1,0)
—szerokość poboczy gruntowych min. 1,5 m
—kategoria ruchu KR5

 

• Węzły Nr 2 i Nr 3 to węzły typu karo - częściowo bezkolizyjne (WB). Relacje kolizyjne występują na drogach podrzędnych - skrzyżowania typu średnie ronda o promieniu wewnętrznym Rw = 25,5 m. Relacje skrętne na drodze nadrzędnej (obwodnicy) odbywają się bezkolizyjnie. Węzeł posiada w czterech ćwiartkach łącznice jednokierunkowe typu „P1”.


Parametry techniczne łącznic:
—prędkość projektowa Vp = 40 km/h
—szerokość jezdni wraz z opaskami 6,0 m (4,5 + 0,5 + 1,0)
—szerokość poboczy gruntowych min. 1,5 m
—kategoria ruchu KR5

 


• Rondo w węźle Nr 2 (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484):
—średnica wyspy środkowej - 47,00 m
—średnica zewnętrzna ronda - 65,00 m
—szerokość jezdni - 7,00 m
—szerokość pierścienia - 2,00 m
—szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m
—kategoria ruchu - KR5


• Rondo w węźle Nr 3 (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485):
—średnica wyspy środkowej - 47,00 m
—średnica zewnętrzna ronda - 65,00 m
—szerokość jezdni - 7,00 m
—szerokość pierścienia - 2,00 m
—szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m
—kategoria ruchu - KR5

• Węzeł Nr 4 to węzeł typu „trąbka” - częściowo bezkolizyjny (WB). W węźle tym nie ma relacji w prawo z kierunku Wrocławia do Bełchatowa. Relacje kolizyjne występują na drodze podrzędnej, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie typu małe rondo o promieniu wewnętrznym R = 14 m. Relacje skrętne na drodze nadrzędnej (obwodnicy) odbywają się bezkolizyjnie. Węzeł posiada łącznice typu „P4” i „P1”.

 

Parametry techniczne łącznic:
—prędkość projektowa Vp = 30 km/h
—szerokość jezdni wraz z opaskami:
—łącznica „P4” 8,0 m (2 X 3,5 + 2 X 0,5)
—łącznica „P1” 6,0 m (4,5 + 0,5 + 1,0)
—szerokość poboczy gruntowych min. 1,5 m
—kategoria ruchu KR5


• Rondo w węźle Nr 4 (w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8):
—średnica wyspy środkowej - 24,00 m
—średnica zewnętrzna ronda - 40,00 m
—szerokość jezdni - 6,00 m
—szerokość pierścienia - 2,00 m
—szerokość pobocza gruntowego - 1,50 m
—kategoria ruchu - KR5

• Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 484 w węźle Nr 2:
—klasa funkcjonalno-techniczna - klasa „G” - droga główna
—kategoria ruchu - KR3
—prędkość projektowa (w obszarze węzła) - Vp = 40 km/h
—prędkość miarodajna - Vm = 50 km/h
—szerokość jezdni - 2 X 3,5 m
—szerokość poboczy utwardzonych - 2 X 1,25 m
—szerokość chodnika (ciąg pieszo-rowerowy, jednostronny) 2,5 m


• Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 w węźle Nr 3:
—klasa funkcjonalno-techniczna - klasa „G” - droga główna
—kategoria ruchu - KR3
—prędkość projektowa (w obszarze węzła) - Vp = 40 km/h
—prędkość miarodajna - Vm = 50 km/h
—szerokość jezdni - 2 X 3,5 m
—szerokość poboczy utwardzonych - 2 X 1,25 m
—szerokość chodnika (ciąg pieszo-rowerowy, jednostronny) 2,5 m


• Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1909E:
—klasa funkcjonalno-techniczna - klasa „Z” - droga zbiorcza
—kategoria ruchu - KR3
—prędkość projektowa (na długości przejazdu górą) - Vp = 30 km/h
—prędkość miarodajna - Vm = 40 km/h
—szerokość jezdni - 2 X 3,5 m
—szerokość pobocza utwardzonego (strona północna) - 1,0 m
—szerokość chodnika (strona południowa) - 2,0 m


• Parametry techniczne przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101262E:
—klasa funkcjonalno-techniczna - klasa „L” - droga lokalna
—kategoria ruchu - KR2
—prędkość projektowa (na długości przejazdu górą) - Vp = 40 km/h
—prędkość miarodajna - Vm = 50 km/h
—szerokość jezdni - 2x3,0 m
—szerokość pobocza utwardzonego (strona wschodnia) - 1,0 m (1,25 m)
—szerokość chodnika (strona zachodnia) - 2,0 m


• Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi Helenów - Dobrzelów:
—klasa funkcjonalno-techniczna - klasa „L” - droga lokalna
—kategoria ruchu - KR2
—prędkość projektowa (na długości przejazdu górą) - Vp = 40 km/h
—prędkość miarodajna - Vm = 50 km/h
—szerokość jezdni - 2x3,0 m
—szerokość pobocza utwardzonego (strona wschodnia) - 1,0 m (1,25 m)
—szerokość chodnika (strona zachodnia) - 2,0 m


• Parametry techniczne dróg dojazdowych (wewnętrznych) równoległych do obwodnicy:
—klasa techniczna - D - droga dojazdowa
—prędkość projektowa - Vp = 30 km/h

 

 

 

                     

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

BIURO BUDOWY
95-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 36
tel. / fax. (42) 227 90 40
 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Budimex S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
tel. (22) 623 60 00
fax. (22) 623 60 01

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
tel. 571 332 419
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
 
 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
Biuro Projektowo – Badawcze dróg i Mostów
03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11
tel. (22) 832 29 15-18
fax. (22) 832 29 13
 
 

 

'