TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 2/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA BEŁCHATOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Listopad 2015
 
 
TYDZIEŃ 45/2015
 
 

Roboty drogowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. BETONOWANIE GŁOWIC E17 10 szt
EA15  17-22 6 szt.
EA17   57-79 12 szt
EA17  44-56 13 szt.
2. MONTAŻ SŁUPÓW STALOWYCH EA17  44-61 18 szt.
3. Ułożenie ścieku skarpowego 4+600-5+120 70 m
7+200-7+740 50 m
4. Umocnie skarpa i rowów przez humusowanie i hydroobsiew W1Ł3 3.650 m2
5. Umocnienie skarp płytami ażurowymi W1Ł1-Ł3 52 m2
6. Warstwa mrozoochronna grubości 30 cm 6+680-6+940 684 m2
7. Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu 5+270-6+215 5.000 m3
DD16 i DD16a 1.500 m3
WD 7 i WD7a 750 m3
8. Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100  DP1909E 35 m
9. WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH, NA EA15 WYKONANO 1SZTUKE PALA DODATKOWO MIĘDZY 20-21 PALEM (WYPADŁA KOLIZJA ) EA20  10-1 EA15  1szt 11 szt.
10 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr 15 cm -w-wa   W2Ł4 1.770 m2
11. Wykonanie ulepszonego podłoża Rm=2,5 Mpa Uciąglenia do Wd3 500 m2
10+350-10+420 1.050 m2
W4Ł3 0+160-0+220  540 m2
12. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 8 cm   4+850-5+100, W2Ł4 4.832 m2
13. Wykonianie chodnika z kostki betonowej DP1909E 65 m2
14. Wylot ścieku skarpowego  4+600-5+120 11 szt
7+200-7+740 16 szt
 

 

Roboty mostowe

 
L.p. Opis robót Ilość  
1. Obiekt WD-1    
1.1. Montaż berieroporęczy 100%  
2. Obiekt WD-3    
2.1. Beton podkładowy pod kapy chodnikowe 100%  
2.2. Betonowanie dylatacji 100%  
2.3. Demontaż podparcia belek typu T 100%  
2.4. Montaż dylatacji modułowej w osi 1 i 2 80%  
2.5. Montaż krawężników 50%  
2.6. Zbrojenie kap chodnikowych 50%  
3.  Obiekt WA-4    
3.1. Montaż dylatacji modułowej w osi 1 i 2 100%  
3.2. Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 40%  
3.3. Zasypka korpusu przyczółka w osi 6 90%  
4. Obiekt Ma-5    
4.1. deskowanie ustroju nośnego 63%  
4.2. Zbrojenie ustroju nośnego 21%  
5. Obiekt WA-6    
5.1. Zbrojenie ustroju nośnego 100%  
5.2. betonowanie ustroju nośnego 100%  
6. Obiekt WD-7    
6.1. beton wyrównawczy pod płyty przejściowych oś 1 i 2 100%  
6.2. zbrojenie płyt przejściowych oś 1 i 2 30%  
7. Obiekt WD-7a    
7.1. Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi 2 100%  
7.2. Deskowanie ścianek zaplecznych 100%  
7.3. Betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1 i 2 100%  
8. Obiekt WD-8    
8.1. Betonowanie ustroju nośnego 100%  
8.2. Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 40%  
     

 

 
 

Roboty branżowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Budowa kanalizacji deszczowej KD2  10+000 52 m
10+400 15 m
2. Budowa studni wpadowej - SR10c węzeł nr 1 1 szt.
3. Budowa studni wpadowej - zespół oczyszczający ZO3L 1+800 1 szt.
4. Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych poza pasem drogowym   prace porządkowe
5. Montaż słupów oświetleniowych  węzeł 1;3;4 8 szt. 
węzeł 2 20 szt. 
6. Montaż wylotów Dn200 od wpustów deszczowych  węzeł nr 2 10 szt.
7. Montaż wylotów od wpustów deszczowych  węzeł nr 3 8 szt. 
8. Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych  węzeł nr 3 34 szt. 
9. Przebudowa linii wysokiego napięcia 400 kV - prace porządkowe i przygotowawcze 6+800  
10. Regulacja studni i wpustów deszczowych 4+425  
 
 
 
TYDZIEŃ 46/2015
 
 

Roboty drogowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Ekrany akustyczne wykonanie głowic E20 10 szt
2. Montaż ekranów akustycznych EA20 43 szt.
3. MONTAŻ SŁUPÓW STALOWYCH EA20  44-61 18 szt.
4. Skarpowanie nasypu WD3 500 m2
5. Umocnie skarpa i rowów przez humusowanie i hydroobsiew 0+200-0+600 2000 m2
1+200-2+500 500 m2
6. Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu 5+270-6+215 2500 m3
W3Ł3 750 m3
WD7 i WD7a 750 m3
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm DP1909E 1130 m2
8. Wykonanie ulepszonego podłoża C1,5/2,0 6+680-6+800 1920 m2
DD 16 i DD16A 1350 m2
9. Wykonanie warstwy mrozoochronnej Rondo DW 484 150 m3
 

 

Roboty mostowe

 
L.p. Opis robót Ilość  
1.  Obiekt WD-3    
1.1. Betonowanie kap chodnikowych 100%  
1.2. izolacja gruba ustroju nośnego 50%  
1.3. Montaż kotew barieroporęczy 100%  
1.4. Montaż krawężnika 100%  
1.5. Zbrojenie kap chodnikowych 100%  
2. Obiekt WA-4    
2.1. Montaż krawężnika 80%  
3. Obiekt Ma-5    
3.1. deskowanie ustroju nośnego 75%  
3.2. Zbrojenie ustroju nośnego 27%  
4. Obiekt WD-7    
4.1. Zbrojenie płyt przejściowych oś 1 i 2 100%  
4.2. Betonowanie płyt najazdowych w osi 1 i 2 100%  
5. Obiekt WD-8    
5.1. Deskowanie skrzydła 2L 100%  
5.2. Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 45%  
5.3. Zbrojenie skrzydła 2L 100%  
6. Obiekt 34M    
6.1. Wykop pod przepust 100%  
       
 

 

Roboty branżowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Budowa wpustów w ciągu głównym 7+900 - 8+000 1 szt.
5+800 - 6+100 7 szt.
2. Budowa zespołu oczyszczającego ZO-5 4+650 15 m/ 4 studnia
3. Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych poza pasem drogowym   prace porządkowe
4. Montaż słupów oświetleniowych  węzeł nr 2 7 szt.
5. Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych węzeł nr 3 11 szt.
węzeł nr 2 6 szt.
6. Przebudowa linii wysokiego napięcia 400 kV - prace porządkowe i przygotowawcze 6+800  
7. Regulacja studni i wpustów deszczowych 4+425  
 
 
 
TYDZIEŃ 47/2015
 
 

Roboty drogowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem 5+750-6+100 4 400 m2
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm DP1909E 0+010-0+213 200 m2
3. Wykonanie opornika betonowego 12/25 - zjazd dla pojazdów ciężarowych DP1909E 26m2
4. Wykonanie obrzeży betonowych  DP1909E  160 m
5. Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu 5+270-6+215 1500 m3
6. Wykonanie krwężnika betonowego 20/30/100 - zjazd dla pojazdów ciężarowych DP1909E 35m2
7. Wykonanie chodnika z kostki betonowej 8cm na podsypce piaskowej DP1909E 376m2
8. Umocnie skarpa i rowów przez humusowanie i hydroobsiew 0+200-0+600 2 820 m2
9. Ściek trójkątny na ławie betonowej przy krawędzi jezdni 10+320-10+420 100mb
10. Ściek trójkątny na ławie betonowej przy krawędzi jezdni 6+680-6+850 170 mb
11. Rozebranie nawierzchni bit. 5+270-6+215 500 m3
12. Ekrany akustyczne wykonanie głowic E20 25 szt
13. Ekrany akustyczne pali E14 19 szt
14. Ekrany akustyczne montaż słupów E20 24 szt
15. Ekrany akustyczne montaż słupów E14 14 szt
 

 

Roboty mostowe

 
L.p. Opis robót Ilość  
1. Obiekt WD-3    
1.1. izolacja gruba ustroju nośnego 100%  
1.2. montaż barier ochronnych z poręczą na obiektach mostowych 90%  
1.3. Montaż barieroporęczy 70%  
1.4. nawierzchnia chemoutrwardzalna na chodnikach 50%  
1.5. zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 80%  
2. Obiekt WA-4    
2.1. zbrojenie wnęk dylatacyjnych 100%  
2.2. beton wnęk dylatacyjnych 100%  
3. Obiekt MA-5    
3.1. deskowanie ustroju nośnego 100%  
3.2. montaż rur osłonowych 13%  
3.3. zbrojenie ustroju nośnego 52%  
4. Obiekt WD-7    
4.1. beton wnęk dylatacyjnych 100%  
4.2. montaż kolektora odwadniającego ustrój 95%  
4.3. zbrojenie wnęk dylatacyjnych 100%  
5. Obiekt WD-7a    
5.1. Montaż dylatacji 80%  
5.2. zbrojenie wnęk dylatacyjnych 100%  
6. Obiekt WD-8    
6.1. beton skrzydła 2L 100%  
6.2. deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 30%  
       
 

Roboty branżowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Budowa kabla oświetleniowego  węzeł nr 3; łącznica nr 3 79 m
2. Budowa studni betonowej Dn1200 -WD7a 9+810 1 szt.
3. Budowa wpustu deszczowego  WD-7 1 szt.
4. Budowa zespołów oczyszczających ZO3P i ZO3L: regulacja studni, ZO2P - budowa studni wpadowej 1+800  
5. Budowa zespołu oczyszczającego ZO-6 4+650 5 m / wylot
6. Montaż pierścieni odciążających i włazów na istniejących studniach 4+425 2 szt.
7. Podłączanie uziemienia oraz montaż złączy  węzeł nr 1  
8. Przebudowa linii wysokiego napięcia 400 kV - prace porządkowe i przygotowawcze 6+800  
9. Regulacja studni i wpustów deszczowych 4+425  
 
 
 
TYDZIEŃ 48/2015
 
 

Roboty drogowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Prace porządkowe - ekrany akustyczne    
2. Umocnie skarpa i rowów płytami ażurowymi DP 1909E 50m2
3. Umocnie skarpa i rowów przez humusowanie i hydroobsiew DP 1909E 400 m2
4. Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu 5+270-5+500
W2Ł3
2000 m3
5. Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu ciąg pieszo-rowerowy przy DW 485 350m3
6. Wykonanie opornika betonowego 12x25cm DD5 210 mb
7. Wykonanie poboczy DP 1909E 200mb
8. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr 15cm W1Ł3 280m2
9. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr 7cm DP 1909E 1327m2
10. Wykonanie podbudowy z KŁSM DD5 700 m2
11. Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5cm DP 1909E 1327m2
12. Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego gr 6cm DP 1909E 1327m2
13. Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego gr 8cm W1Ł3 1600m2
14. Zdjęcia warstwy humusu ciąg pieszo - rowerowy przy DW 485 960 m3
 

Roboty mostowe

 
L.p. Opis robót Ilość  
1. Obiekt WD-3    
1.1. nawierzchnia z asfaltu lanego 100%  
2. Obiekt WA-4    
2.1 zbrojenie kap chodnikowych 90%  
3. Obiekt MA-5    
3.1. Montaż kabli sprężających 75%  
3.2. montaż rur osłonowych 90%  
3.3. zbrojenie ustroju nośnego 80%  
4. Obiekt WD-7    
4.1. montaż deskowania kap na skrzydłach 100%  
4.2. montaż krawężnika na ustroju 90%  
5. Obiekt WD-7a    
5.1. montaż krawężnika na ustroju 90%  
6. Obiekt WD-8    
6.1. deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 100%  
6.2. zasypka korpusu oś 2 65%  
       
 

Roboty branżowe

L.p. Opis robót Lokalizacja Ilość
1. Budowa studni wpadowej SW1/Ł1 5+200 węzeł I łącznica 1 1 szt.
2. Budowa studni wpadowej SW1/Ł2 5+200 węzeł I łącznica 2 1 szt.
3. Budowa studni wpadowej SW2/WD3 4+425 1 szt.
4. Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych  -Rów RB-8 - 110 m
5. Montaż hydrantów na ulicy Grabowej 4+425 1 szt
6. Podłączanie uziemienia oraz montaż złączy  węzeł nr 1  
 
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

BIURO BUDOWY
95-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 36
tel. / fax. (42) 227 90 40
 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Budimex S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
tel. (22) 623 60 00
fax. (22) 623 60 01

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
tel. 571 332 419
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
 
 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
Biuro Projektowo – Badawcze dróg i Mostów
03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11
tel. (22) 832 29 15-18
fax. (22) 832 29 13
 
 

 

'