TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 2/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA BEŁCHATOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

 
ZAKRES ROBÓT
 
 
 

„Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8".


Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:
• budowę odcinka obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 o przekroju jednojezdniowym „2+1” z dodatkowym pasem dowyprzedzania o długości 10,92 km,
• budowę czterech węzłów drogowych:
• Węzeł nr 1 w km 0+657,12 węzeł typu trąbka na początku opracowania na zjeździe z drogi krajowej nr 8,
• Węzeł nr 2 w km 5 + 512,85 węzeł typu karo, na przecięciu z drogą wojewódzką nr 484,
• Węzeł nr 3 w km 7+806,77 węzeł typu karo, na przecięciu z drogą wojewódzka nr 485,
• Węzeł nr 4 w km 10+142,75 węzeł typu trąbka na końcu opracowania na wjeździe na drogę krajową nr 8
• budowę obiektów mostowych:
• obiekt WD-1 w km 0+657,12 (obiekt nad obwodnicą w węźle Nr 1)
• obiekt PZ-2a w km 1+520,00 (obiekt w ciągu obwodnicy)
• obiekt WA-2 w km 1+817,84 (obiekt w ciągu obwodnicy)
• obiekt WD-3 w km 4+425,50 (obiekt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej do Parzna)
• obiekt WA-4 w km 5+212,85 (obiekt w ciągu obwodnicy)
• obiekt MA-5 w km 6Z+267,40 (obiekt w ciągu obwodnicy)
• obiekt WA-6 w km 7+806,77 (obiekt w ciągu obwodnicy)
• obiekt WD-7 w km 9+240,64 (obiekt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej nr 101262E Bukowie Górne – Dobrzelów)
• obiekt WD7a w km 9+810,40 (obiekt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej do Helenowa)
• obiekt WD-8 w km 10+142,75 (obiekt nad obwodnicą w węźle Nr 4)

• przebudowę odcinków dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
• budowę odcinków dróg dojazdowych i wewnętrznych (równoległych do obwodnicy), zapewniających obsługę przyległego terenu,
• budowę chodników w ciągu dróg poprzecznych,
• wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
• budowę przepustów drogowych o klasie obciążenia „A" pod obwodnicą, pod łącznicami w węzłach oraz pod drogami wojewódzkimi,
• budowę przepustów o klasie obciążenia „B" pod pozostałymi drogami,
• budowę urządzeń ograniczających uciążliwość ruchu drogowego dla przyszłego środowiska:
• pasy zieleni izolacyjnej,
• ekrany akustyczne,
• urządzenia oczyszczające dla ochrony wód powierzchniowych,
• przebudowę urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, leżących w liniach rozgraniczających obwodnicy,
• przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• przebudowa urządzeń melioracyjnych,
• przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,
• przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,
• przebudowa sieci gazowych,
• budowę oświetlenia.

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

BIURO BUDOWY
95-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 36
tel. / fax. (42) 227 90 40
 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Budimex S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
tel. (22) 623 60 00
fax. (22) 623 60 01

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
tel. 571 332 419
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

BIURO BUDOWY
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72
 
 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
Biuro Projektowo – Badawcze dróg i Mostów
03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11
tel. (22) 832 29 15-18
fax. (22) 832 29 13
 
 

 

'